ΕΛ.ΙΝ.Π.
ΕΛ.ΙΝ.Π.
ΕΛ.ΙΝ.Π.
ΕΛ.ΙΝ.Π.
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΕΛ.ΙΝ.Π ιδρύθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο πεδίο της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων Φυσικών Προσώπων, σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, με βαρύτητα στα πεδία με διαγνωσμένη ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.
Για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το ΕΛ.ΙΝ.Π παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την ενίσχυση του βιογραφικού των πιστοποιούμενων.Επιχειρησεις
Στρατηγικές συνεργασίες
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Το Ιδιωτικό ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ θέλοντας να σας προσφέρει ακόμα πιο ποιοτική εκπαίδευση, αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του, με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Τάξης. Πιστεύουμε ότι ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας θα κάνει τη διαδικασία μάθησης, όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο προσιτή, και θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά με τους καθηγητές σας. Άλλωστε, το ζητούμενο για εμάς –τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ- ήταν, είναι και θα είναι να αποφοιτήσετε και να εισέλθετε στην αγορά εργασίας με τα περισσότερα δυνατά εφόδια.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ E-CLASS