Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας
ΚΔΒΜ Ορίζων
Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτιστικού τουρισμού και τους εκπαιδεύει στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ;

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτιστικού τουρισμού και τους εκπαιδεύει στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι θα επιτύχουν να βελτιώσουν το branding της επιχείρησής τους, αλλά και του τόπου τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον και στα Κοινωνικά Μέσα, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης κοινού επιτυγχάνοντας τελικά την αφοσίωση σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Το πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο επαγγελματίας του τουρισμού ή οποιοσδήποτε ασχολείται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Η κατανόηση της σημασίας του Πολιτιστικού Τουρισμού.
 • Η καλύτερη γνώση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Μεσσηνίας
 • Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέλκυση κοινού
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το mobile marketing και η παραγωγή βίντεο με κινητό, για βελτίωση του branding της επιχείρησης
 • Η αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Κοινωνικά Μέσα για βελτίωση των αφηγηματικών τεχνικών

ΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο του τουρισμού και της επικοινωνίας και να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Booking.com, TripAdvisor και Airbnb έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό και προβάλλουν τη σημασία της προσωποποιημένης και αυθεντικής εμπειρίας. Η περιοχή της Μεσσηνίας, όπως και η χώρα μας γενικότερα, διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος
Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
 • Τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του Πολιτιστικού
 • Τις στρατηγικές προσέλκυσης κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού
 • Τη σημασία της αυθεντικής και προσωποποιημένης εμπειρίας στον Τουρισμό
 • Τις δυνατότητες που δημιουργεί η εφαρμογή της ολιστικής θεώρησης στις στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών στο παράδειγμα της Μεσσηνίας
Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:
 • Αναπτύσσει πλάνο και δράσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Παράγει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στα Κοινωνικά Μέσα
 • Χρησιμοποιεί εργαλεία mobile marketing και παραγωγής βίντεο με κινητό
 • Αναπτύσσει συνεκτικό πλάνο και εστιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο της δραστηριοποίησής του και τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει
 • Χαρτογραφεί αποτελεσματικά το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής του και να παρέχει το κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα ως μέρος ενός παγκοσμιο-τοπικού συνόλου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια: 16 εβδομάδες - 300 ώρες Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας» διάρκειας 300 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Ορίζων, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδείας / Το «Κε.Δι.Βι.Μ Ορίζων» αποτελεί πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιούνται σεμινάρια 300 ωρών, με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού και εστίαση στο παράδειγμα της Μεσσηνίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως και σε οποιονδήποτε εργαζόμενο στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Επίσης, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν 6 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών έκαστη με συμμετοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προσκεκλημένων ομιλητών. Το χρονοδιάγραμμα των τηλεδιασκέψεων θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση άσκησης εφαρμοσμένης επικοινωνίας από τους εκπαιδευόμενους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ;

Επιστημονικά Υπεύθυνος - Εισηγητές
Λέανδρος Νικόλαος, Καθηγητής Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομία των Μέσων Ο Νίκος Λέανδρος γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Οικονομικά στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ (Salford University) όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου από το Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2014. Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Salford και επί σειρά ετών εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ευρωπαϊκών δράσεων COST A20 και COST A30. Eπισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικoύ μεταξύ των οποίων στο Boston University, Paris 8, Istanbul Bilgi University, Izmir University of Economics, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mέλος του διδακτικού προσωπικού του Διεθνούς Θερινού Σεμιναρίου της Σύρου «E-Journalism, Cultural Content and Creative Economy». Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων κυρίως σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Μέσων και την Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις (Εκδόσεις Δελφίνι, 1992), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ (Καστανιώτης, 2000), Το Διαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή (Καστανιώτης, 2005), Επιχειρηματικές Στρατηγικές στη Βιομηχανία των Μέσων (Καστανιώτης, 2008) και Οικονομική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της Πολιτικής Οικονομίας (Εκδόσεις Διόνικος, 2012). Επίσης έχει επιμεληθεί τα βιβλία: Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Βιβλίο, μαζί με το Γιώργο Παυλίδη (Εκδόσεις Ζήτη, 2004), The Impact of Internet on the Mass Media in Europe (Abramis, 2006) και Tourism and New Media (με Z. Andreopoulou, G. Quaranta & R. Salvia), (Franco Angeli, 2016).
Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Υπ. Διδάκτωρ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Ο Παναγιώτης Κάπος γεννήθηκε στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των εκδόσεων βιβλίου, της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το 2014 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει την εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και υπηρεσιών πολιτιστικής επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων Creative Force / Oasis Publications. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιμέλεια-διόρθωση κειμένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον, όπως και στη δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Διευθύνει και επιμελείται, εκτός των άλλων, σειρές βιβλίων για τις Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) και τον Ψηφιακό Πολιτισμό, ενώ για δύο χρόνια υπήρξε υπεύθυνος έκδοσης και αρχισυντάκτης του δεκαεξασέλιδου ενθέτου «Πολιτιστικές Διαδρομές» στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων”, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η διπλωματική του διατριβή είχε τίτλο: “Η πολιτιστική επικοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης: διαστάσεις, προκλήσεις και μεταμορφώσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς του 21ου αιώνα. Μελέτη περίπτωσης: Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών”. Αυτή την περίοδο αναμένεται να υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση» που εκπονήθηκε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τον Πολιτιστικό Τουρισμό, ενώ έρευνες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διεθνείς εκθέσεις, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου. Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και η διατριβή της εστιάζει στην αναζήτηση κι έρευνα των νέων κι εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που αναδύονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2017 έως και σήμερα έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κι εξακολουθεί να διδάσκει. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με πιο πρόσφατο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) το οποίο είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει δικαστικούς λειτουργούς αλλά και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης. Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος (τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης) κι έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικές κι εθνικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από το 2017 εργάζεται στην εφημερίδα Documento αρθρογραφώντας για θέματα ελευθερίας του Τύπου. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικό κυρίως σε θέματα που αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Μέσων. Μέσα στο 2021 πρόκειται να εκδοθεί το βιβλίο της με θέμα «ΜΜΕ και κοινωνική οικονομία στον 21ο αιώνα».
Τριανταφύλλου Σωτήρης, Εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δημοσίων ΙΕΚ, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου από το οποίο έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και στο οποίο διδάσκει το μάθημα του Αθλητικού Ρεπορτάζ. Διδάσκει επίσης στο τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατά το παρελθόν είχε διδάξει στο τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή» (Εκδόσεις Δισίγμα). Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Το 2014 καθιέρωσε ως πρόεδρος του ΠΣΑΤ το Σχολείο Αθλητικών Συντακτών, το οποίο έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο στα εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Εχει επίσης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δεκάδες ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες. Είναι αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα Sports3 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe) από το 2017. Από το από το 2006 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Μικτού Συμβουλίου της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1992 και έχει εργαστεί σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει καλύψει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου) και έχει αρθρογραφήσει για σημαντικά ζητήματα, ενώ έχει διατελέσει παρουσιαστής εκπομπών, δελτίων ειδήσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το 2019 τιμήθηκε για την προσφορά μου στη δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται είναι 500 ευρώ σε 3 δόσεις (200 ευρώ κατά την εγγραφή και από 150 ευρώ την 8η και 16η εβδομάδα). Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω εκπτωτικές δυνατότητες:
 • 15% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
 • 20% έκπτωση για εκπαιδευτικούς εργαζόμενους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
 • 25% έκπτωση για άνεργους & ΑΜΕΑ σε 2 δόσεις.
 • 25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
 • 50% έκπτωση για απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου σε 2 δόσεις
 • 50% έκπτωση για Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 2 δόσεις
 • 50% για εργαζόμενους εκπαιδευτικού οργανισμού Εκπαιδευτηρίων Μπουγά
Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

Με μια Ματιά

Διάρκεια4 μήνες
ΕμπειρίαΔε χρειάζεται
Πιστοποίηση
Προκαταβολή200
Τρόπος Εξόφλησης150€ x 2 δόσεις
Έχετε ερωτήσεις;
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Άλλα Σεμινάρια

Τουρισμός: Διαπολιτισμική επικοινωνία και πως ίδια πράγματα επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο
Τουρισμός: Διαπολιτισμική επικοινωνία και πως ίδια πράγματα επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο
Ο Τουρισμός είναι ένας εργασιακός κλάδος που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες. Εάν εργάζεσαι στον Τουρισμό και ψάχνεις τον τρόπο που θα κάνεις τους τουρίστες να νιώσουν φιλοξενούμενοι, τότε δεν έχεις παρά να παρακολουθήσεις αυτό το webinar! Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχεις αποκτήσει γνώσεις που θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς την διαπολιτισμική επικοινωνία, εύκολα και αποτελεσματικά.
Τουρισμός: Διαπολιτισμική επικοινωνία και πως ίδια πράγματα επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο
Τουρισμός: Διαπολιτισμική επικοινωνία και πως ίδια πράγματα επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Το Ιδιωτικό ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ θέλοντας να σας προσφέρει ακόμα πιο ποιοτική εκπαίδευση, αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του, με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Τάξης. Πιστεύουμε ότι ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας θα κάνει τη διαδικασία μάθησης, όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο προσιτή, και θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά με τους καθηγητές σας. Άλλωστε, το ζητούμενο για εμάς –τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ- ήταν, είναι και θα είναι να αποφοιτήσετε και να εισέλθετε στην αγορά εργασίας με τα περισσότερα δυνατά εφόδια.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ E-CLASS